19 กรกฎาคม 2552

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2542 และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา เมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2543 โดย นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอน แก่คนพิการและสถานศึกษา การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือคนพิการ การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษาที่มีเด็กพิการเรียนร่วม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรีให้ใช้สำนักงานเป็นที่ทำการศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นการชั่วคราว ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ในปีการศึกษา 2545 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่ โรงเรียนวัดราชคาม ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยระยะทางที่ห่างไกล ผู้ปกครองไม่สะดวกที่จะนำบุตรหลานมารับบริการ จึงย้ายไปอยู่ที่สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี(เดิม) และในปีการศึกษา 2550 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จนถึงปัจจุบัน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้มีคำสั่ง แต่งตั้ง นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี จนถึงปัจจุบัน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทำการจำแนก ประเมิน คัดแยก เตรียมความพร้อม บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ให้บริการทางการศึกษา สนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนเรียนร่วม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือคนพิการในจังหวัดราชบุรีให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วันปีใหม่ไทย

วันปีใหม่ไทย
บุคลากรศูนย์ฯร่วมรดน้ำ ผอ.วีระ เนื่องในว้นสงกรานต์

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ก.ค.52 เพื่อให้เด็กพิการที่ศูนย์ฯแสดงความเคารพครูของตนเองเหมือนกับเด็กอื่นทั่วไป

.ในระหว่างทำพิธีไหว้ครูเด็กๆทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี (จับปูใส่กระโด้ง)

ขอขอบคูณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ขอขอบคูณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
ผู้ให้ความสำคัญกับเด็กพิการ มาเลี้ยงอาหารเด็กเนื่องในวันเกิด

ครูเกษียรอายุมาเลี้ยงอาหารให้กับเด็ก

กลุ่มร่วมใจให้น้องปี 2 มาจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กๆที่ศูนย์ฯพร้อมนำของมาบริจาคมากมาย